Därför ska du göra en radonmätning

Långvarig exponering av radon har visat sig öka risken för lungcancer. Faktum är att radon i inomhusluft orsakar omkring 400-500 fall av lungcancer varje år i Sverige och är den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning. Det är en allvarlig hälsorisk som vi inte kan ignorera.

Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten finns det ungefär 400 000 bostäder i Sverige som har en radonhalt över referensnivån på 200 becquerel per kubikmeter (Bq/m³). Detta är en alarmerande siffra och visar på omfattningen av problemet med radon i våra bostäder. Radon finns naturligt i marken över hela landet och kan tränga in i våra bostäder från marken under eller runt byggnaden. Dessutom kan radon även komma från byggmaterial (blåbetong) och hushållsvatten.

Den vanligaste källan till radon i våra bostäder är marken. Genom att mäta radonhalten kan vi fastställa om den överstiger säkra gränsvärden och vidta åtgärder för att minska exponeringen. Det är viktigt att komma ihåg att radonhalten kan variera beroende på plats och tidpunkt, så regelbundna mätningar är avgörande för att säkerställa att vi skyddar oss själva och våra familjer.

Att ta itu med radonproblem i bostaden är avgörande för att skapa en säker och hälsosam miljö. Om radonhalten i ditt hem överstiger referensnivån bör du vidta åtgärder för att minska exponeringen. Det finns professionella radonåtgärder tillgängliga, inklusive installation av radonsug och förbättring av ventilationen. Genom att ta hjälp av experter på radonsanering kan du säkerställa att åtgärderna genomförs på ett effektivt och korrekt sätt.

Slutligen, med tanke på radon och dess allvarliga hälsorisker och den utbredda förekomsten i våra bostäder, är det avgörande att vi vidtar åtgärder för att skydda oss själva och våra familjer. Genom att göra radon mätning och vid behov genomföra åtgärder kan vi skapa en trygg och hälsosam inomhusmiljö. Ta steget idag och låt inte radon hota din hälsa och säkerhet.